elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 11.06.2023

Deklaracja dostępności

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOIGCZNA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji  https://pppboleslawiec.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 20.11.2020 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Brońska, adres e-mail: poradnia@pppboleslawiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 510 280 136. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów 11 jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (poruszającymi się na wózkach). W  budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku ma podjazdów. W budynku nie ma wind dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu
Odpowiadający za treść:
Wprowadził informację:
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 07.11.2020
Data udostępnienia informacji: 07.11.2020
Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2021
Liczba wyświetleń: 608
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
02.07.2021
10:05:55
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
07.04.2021
14:53:59
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
01.04.2021
12:58:43
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
04.01.2021
12:24:17
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
04.01.2021
12:09:04
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
07.11.2020
09:58:33
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
07.11.2020
09:58:28
edycja
Administrator
Deklaracja Dostępności
07.11.2020
09:58:22
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
07.11.2020
09:58:11
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
07.11.2020
09:57:59
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
07.11.2020
09:56:51
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
07.11.2020
09:56:41
dodanie
Administrator
Deklaracja dostępności